Title Image

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE STUDIO JANTASIE
VERSIE JULI 2018

Bij het maken van een boeking voor een fotoreportage ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Hierdoor wordt het duidelijk wat je van mij als fotograaf kan verwachten en andersom.

Studio Jantasie
Laan van de Heelmeesters 111
1211 MV Hilversum
E-mail: janneke@jantasie.com
www.jantasie.com

Artikel 1. Definities
o Fotograaf: Studio Jantasie, waarvan Janneke Meijer de eigenaar is met KVK nr. 64663558
o Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of USB-stick.
o Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts)personen met als doel een overeenkomst aan te gaan.
o Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
o Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en de wederpartij.
o Wederpartij: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
o Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
o Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
o Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet uit 1912.

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fotograaf en Wederpartij inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3. Offerte en aanbetaling
3.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle genoemde prijzen in offertes / op deze website zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.2. Wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen kan de Fotograaf een aanbetaling vragen ter hoogte van een nader overeen te komen bedrag, welke binnen een termijn van 14 dagen dient te worden voldaan. Indien de hoogte van de aanbetaling niet expliciet is overeengekomen heeft de Fotograaf het recht om een aanbetaling ter hoogte van 25% van het te verwachten totaalbedrag te vorderen.
3.3. Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de Wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt de Fotograaf zich het recht voor haar prestaties op te schorten, zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van deze verplichtingen.
3.4. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, eerder dan oorspronkelijk door partijen wordt beëindigd heeft de Wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetalingssom, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de Fotograaf hoort te komen.

Artikel 4. Factuur en betaling
4.1. Fotograaf zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag een schriftelijke factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
4.3. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
4.4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat de Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
4.5. De beelddragers worden pas geleverd wanneer de factuur is voldaan.
4.6. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2. bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
4.7. Indien de Overeenkomst (mede) het fotograferen van een bruiloft betreft, zal de Fotograaf zorgen dat de volledige factuur uiterlijk 21 dagen voor de datum van de bruiloft naar de Wederpartij is verzonden. Deze factuur dient dan ook voor de bruiloft volledig te zijn voldaan.

Artikel 5. Annulering en opschorting
5.1. Indien Wederpartij niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of niet op tijd aanwezig, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst gebeurt schriftelijk.
5.2. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Wederpartij brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Bij annulering binnen 4 maanden voor de trouwdatum is dit 50% van de overeengekomen totaalprijs en 1 maand van tevoren wordt er 75% in rekening gebracht. Indien dit voorkomt wordt het bedrag verrekend met de aanbetaling waarvan de betaling al geschied is.
5.3. In geval van overmacht, waaronder maar niet uitsluitend, ziekte of extreme weersomstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf zorgdragen voor een vervangende Fotograaf, of, als het mogelijk is, een nieuwe datum overeenkomen.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
6.1. Fotograaf zal zich in spannen om de opdracht naar het beste inzicht uit te voeren, in de door haar gehanteerde stijl.
6.2 De Wederpartij zorgt ervoor dat de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk zijn en als het nodig is voor de opdracht andere aanwezigen hiervoor te instrueren.
6.3 De Fotograaf levert de beelden in de door haar gehanteerde stijl. Zij bewerkt de beelden na op kleur, licht en contrast.
6.4 De geleverde beelden van de trouwreportage worden in een online galerij geplaatst. Deze fotobestanden kunnen worden gedownload en blijven nog een jaar beschikbaar om te downloaden. Daarna worden deze bestanden verwijderd en zijn deze niet meer beschikbaar om te downloaden. Bij verwijdering van de fotobestanden wordt de Wederpartij hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
6.5 Bij het ontwerp van een trouwalbum is er de mogelijkheid voor de Wederpartij om tweemaal een serie aanmerkingen te geven op de aangeleverde opzet voor het album. Wanneer de Wederpartij wenst om vaker van dan tweemaal een serie aanmerkingen te geven wordt hier per keer €50 voor in rekening gebracht.

Artikel 7. Auteursrecht
7.1. Het auteursrecht van het werk blijft ook na overdragen van de Fotograaf. De geleverde fotografische bestanden mogen alleen voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor commercieel gebruik, tenzij de Fotograaf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
7.2. Fotograaf heeft het recht de fotografische beelden te gebruiken voor promotie doeleinden op haar website, social media, advertenties, drukwerk of beurs- en demonstratiemateriaal. De Wederpartij ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
7.3. Het bewerken van de fotografische beelden is niet toegestaan zonder toestemming van Fotograaf.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
8.2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.

Artikel 9. Klachten
9.1. Heb je een klacht of bezwaar over de uitvoering van de overeenkomst of over een factuur dan dien je deze uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden of de factuur schriftelijk voor te leggen aan de fotograaf.
9.2. Klachten die zijn ingediend na de in lid 9.1. genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
9.3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 10. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
10.1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
10.3. Indien de Wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 11. Overige bepalingen
11.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
11.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.